CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) là một phần của các Thỏa thuận cung cấp dịch vụ và Chính sách mua hàng dành cho Khách hàng sử dụng dịch vụ của PLAYEE, cung cấp cách chúng tôi thu thập, tiếp nhận, lưu trữ, tổng hợp, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin của các cá nhân và tổ chức (“Khách hàng”) khi truy cập, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PLAYEE được cung cấp qua website và các kênh tương tác khả dụng khác.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có thể được điều chỉnh và sửa đổi, Khách hàng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. PLAYEE có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của PLAYEE.

Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE sau ngày các thay đổi của Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có hiệu lực, Khách hàng xác nhận sự chấp thuận với nội dung của Chính sách được sửa đổi và cập nhật đó.

Trong Chính sách này, “PLAYEE”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” được hiểu là đề cập đến Webiste thương mại điện tử bán hàng Playee.

PLAYEE xin trân trọng thông báo tới Khách hàng hàng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất được PLAYEE ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép PLAYEE sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

PLAYEE sẽ chỉ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định của: văn bản pháp luật (bao gồm cả Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm); Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này; và Hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Khách hàng và PLAYEE. Khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (như thông tin vợ/chồng, con và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, đầu mối liên hệ, cổ đông hoặc cá nhân khác có liên quan đến Khách hàng) cho PLAYEE, Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách hàng đã cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này cho bên thứ ba và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó để PLAYEE xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Đồng thời, Khách hàng hiểu rằng, PLAYEE sẽ không cần thẩm định lại sự chấp thuận này.

Tùy thuộc vào vai trò của PLAYEE trong từng tình huống cụ thể, là (i) Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, PLAYEE sẽ thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

PLAYEE xin lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng là điều kiện cần và đủ để PLAYEE có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Khách hàng.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Để PLAYEE có thể thực hiện các yêu cầu của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các yêu cầu cung cấp dịch vụ nạp game, các sản phẩm và dịch vụ khác) và/hoặc cung cấp khái quát thông tin các sản phẩm/tiện ích của PLAYEE, PLAYEE và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà PLAYEE có thỏa thuận sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan).

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được sử dụng có thể bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng. Các loại dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Khách hàng với PLAYEE:

(i) Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
(ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
(iii) Và các dữ liệu cá nhân khác được Khách hàng cung cấp cho PLAYEE khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng đồng ý cho phép PLAYEE thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:
(i) Đánh giá và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE và sản phẩm, dịch vụ PLAYEE hợp tác với đối tác cho Khách hàng;
(ii) Nhận biết, xác minh và duy trì thông tin chính xác về nhận biết Khách hàng; đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống thông tin của PLAYEE và các yêu cầu thẩm định khách hàng khác với Khách hàng theo quy định pháp luật;
(iii) Hỗ trợ Khách hàng, cập nhật thông tin Khách hàng khi đăng ký sử dụng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do PLAYEE hoặc đối tác của PLAYEE cung cấp;
(iv) Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận giữa PLAYEE và Khách hàng (nếu có);
(v) Đánh giá rủi ro, phân tích xu hướng, thống kê, lên kế hoạch, bao gồm phân tích xử lý dữ liệu về thống kê, cải thiện, phát triển và cung cấp các dịch vụ phù hợp cho người dùng (cá nhân hóa trải nghiệm người dùng);
(vi) Phát hiện, ngăn chặn, và điều tra tội phạm, tấn công hoặc vi phạm bao gồm cả gian lận, rửa tiền, khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hối lộ, tham nhũng hoặc trốn thuế;
(vii) Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. Liên hệ với Khách hàng, tiếp thị trực tiếp, gián tiếp các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng, thực hiện các chương trình khuyến mại, đổi quà, trao thưởng, giao quà tặng;
(viii) Ghi nhận tín nhiệm sử dụng dịch vụ của Khách hàng để hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE cho Khách hàng một cách tốt nhất, cũng như tổ chức các chương trình khách hàng thường xuyên, khách hàng thân thiết, nhằm mang đến lợi ích tiêu dùng tốt nhất tới Khách hàng;
(ix) Tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho Khách hàng;
(x) Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà PLAYEE cung cấp cho Khách hàng. Phát triển các tính năng và sản phẩm mới và hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến các dịch vụ của PLAYEE;
(xi) Xác minh thông tin khách hàng nhằm bảo mật an toàn về tài khoản của Khách hàng trong các yêu cầu giải đáp thắc mắc, tra soát và khiếu nại.
(xii) Bảo vệ hoặc thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của PLAYEE, bao gồm quyền thu các khoản phí, thu hồi và xử lý các khoản nợ mà Khách hàng trên hệ thống của PLAYEE (nếu có).

Trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho phép PLAYEE sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Khách hàng đồng ý rằng PLAYEE có quyền tiếp thị, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
(i) Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của PLAYEE và đối tác.
(ii) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên website chính thức, ứng dụng của PLAYEE hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
(iii) Hình thức: PLAYEE gửi trực tiếp cho Khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
(iv) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể được xử lý:
(i) Bằng tay; và/hoặc
(ii) Tự động (bằng phương tiện điện tử); và/hoặc
(iii) Cách thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

5. THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm phục vụ trải nghiệm của Khách hàng và để PLAYEE có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Khách hàng đồng ý cho PLAYEE có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân sau đây:
(i) các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PLAYEE, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ vận chuyển;
(ii) các công ty tư vấn, bên kiểm toán, tổ chức hành nghề luật sư, luật sư của PLAYEE;
(iii) các đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại, tổ chức chuyển mạch, tổ chức thẻ, các công ty trung gian thanh toán có quan hệ hợp tác với PLAYEE;
(iv) các đơn vị chấp nhận thanh toán;
(v) nhân viên, người lao động của PLAYEE;
(vi) công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết của PLAYEE;
(vii) bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà PLAYEE được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và PLAYEE;
(viii) bất kỳ cá nhân có liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng với PLAYEE;
(ix) các bên cung cấp dịch vụ cho PLAYEE mà việc chia sẻ, tiết lộ dữ liệu cho họ là cần thiết để PLAYEE có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Khách hàng;
(x) cho các bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận của họ với PLAYEE, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng;
(xi) các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
(xii) các bên được Khách hàng đồng ý hoặc PLAYEE có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Ngoài các trường hợp trên, PLAYEE sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:
(i) có sự đồng ý của Khách hàng;
(ii) PLAYEE được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
(iii) PLAYEE chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng và PLAYEE.

6. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

PLAYEE sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI DSS, SSL, v.v. nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị lộ lọt, lợi dụng, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. PLAYEE cam kết bảo mật một cách tối đa dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng; (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của PLAYEE, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu; (c) Khách hàng chủ quan tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo hoặc truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại; (d) thảm họa thiên nhiên, v.v.
PLAYEE khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP, sinh trắc học và không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người nào khác.
Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website của PLAYEE khi không có nhu cầu sử dụng tài khoản.
Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng, PLAYEE sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

7. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Khách hàng chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE.

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

8.1 Với tư cách là chủ thể dữ liệu cá nhân, Khách hàng có các quyền: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
8.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách: (i) thao tác trực tiếp trên website của PLAYEE hoặc (ii) liên hệ với PLAYEE theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 9 bên dưới. PLAYEE sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng trong khoảng thời gian quy định của pháp luật kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ Khách hàng.
8.3 Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu, thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Khách hàng thì các hành động đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của PLAYEE và Khách hàng; (ii) sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE đối với Khách hàng bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Việc thay đổi này có thể dẫn đến các phí tổn, thiệt hại mà Khách hàng và/hoặc bên thứ ba sẽ phải gánh chịu.
PLAYEE sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi còn lại được yêu cầu (nếu có) hoặc theo quy định của pháp luật.
8.4 Nghĩa vụ của Khách hàng:
(i) Tuân thủ các quy định của pháp luật, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và các quy định, hướng dẫn của PLAYEE liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
(ii) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của PLAYEE khi đăng ký và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE và khi có thay đổi về các thông tin này. PLAYEE sẽ tiến hành bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào PLAYEE sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất. (iii) Phối hợp với PLAYEE, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
(iv) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PLAYEE; thông báo kịp thời cho PLAYEE khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
(v) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
(vi) Thường xuyên cập nhật các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của PLAYEE thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của PLAYEE (PLAYEE.com) hoặc ứng dụng Ví PLAYEE. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của PLAYEE để thể hiện rõ việc đồng ý toàn bộ hoặc đồng ý một phần hoặc đồng ý với điều kiện kèm theo hoặc không đồng ý đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân mà PLAYEE thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
(vii) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
(viii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

9. CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ VỚI PLAYEE

Để thực hiện các quyền của mình, hay khi có nhu cầu trao đổi với PLAYEE liên quan đến nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, khách hàng vui lòng liên hệ với PLAYEE theo một trong các cách thức sau: (i) gọi tới Hotline (+84) 2435 191 618; hoặc (ii) gửi email đến địa chỉ support@playee.vn; hoặc (iii) Fanpage chính thức của Playee để được hướng dẫn.